Užitečné odkazy

 1. Výpočet data nabytí právní moci rozhodnutí
 2. Advokátní kalkulačka
 3. Sbírka zákonů a mezinárodních smluv
 4. Rozhodnutí soudu a judikatura
 5. Vyhledávání v Obchodním rejstříku, evidence soudních znalců atd.
 6. Vyhledávání v živnostenském rejstříku
 7. MMR ČR - územní plánování a stavební řád
 8. Portál veřejné správy ČR (gov.cz)
 9. Držitelé datových schránek
 10. Mapový portál Brno (GIS.BRNO)
 11. Pasport komunikací Brna (BKOM)
 12. Zákony pro lidi (aktuální znění právních předpisů)

Důležité listiny a dokumenty:

 1. postup a ceník rozhodce od 01.04.2022
 2. postup a ceník rozhodce od 01.04.2020 do 31.03.2022
 3. postup a ceník rozhodce od 01.04.2017 do 31.03.2020
 4. postup a ceník rozhodce od 01.04.2016 do 31.03.2017
 5. postup a ceník rozhodce od 01.04.2012 do 31.03.2016
 6. postup rozhodce od 01.01.2012 do 31.03.2012
 7. ceník rozhodce od 01.01.2012 do 31.03.2012
 8. rozhodčí doložka - univerzální (pro podnikatele)
 9. zákon č. 216/1994 Sb.

Úřední deska

V případě nemožnosti doručení písemností rozhodce účastníkům řízení se doručuje podle ustanovení § 50l zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to i zveřejněním na této desce rozhodce:

Ev. číslo Název Vyvěšeno Sejmuto
123456789 Název dokumentu 1970-01-01 2038-01-19