Kontakt                   Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku

 Ing. Mgr. Bc. Marián Zůbek
 Novobranská 14, P.P. 255
 658 55  Brno 2, CZ


 ID datové schránky:

 - FO   : we5j2pf

 - FOP : fpndt8b

 Příslušný ŽÚ:

 Magistrát města Brna

 IČO: 69608946


 T: +420 604 890 446 
 E: zubek(¤)zubek.eu

       

Úvodem                                                                                           

„Pro své klienty realizuji především odborná školení, poradenské a právní služby, odhady, posudky, audity a profesionální vedení daného případu, a to především na úseku stavebního a správního práva. Mojí snahou je profesionální a efektivní splnění požadavků svých klientů, a to v nejkratším možném termínu s ohledem na poslední aktuální vývoj v daném oboru.“  

 M.Z.

» Obecně platí, že:

Poradce pro klienta zařizuje věci osobně, popřípadě klienta odkáže na spolupracující osoby s velmi vysokou zkušeností a profesionalitou schopné splnit požadavky klienta, pokud tuto činnost není schopen či oprávněn vykonávat sám poradce, nebo je ze zákonných důvodů jeho činnost omezena, a to podle zvláštních právních předpisů.

Poradce provádí vzdělávací činnost (výuku) především v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání (nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení), a to v případě, že sám je nepořádá. Odborné kurzy, semináře a školení vycházející z níže uvedených odborných znalostí poradce. Poradce má příslušné akreditované vzdělání pedagogického pracovníka a dlouhodobě spolupracuje s příslušnými fakultami na vysokých školách.

» Obchodní problematika:

 • Poradce řeší veškeré obchodní závazkové vztahy a jejich zajištění, poskytujeme aktuální poradenskou činnost v souvislosti s účinností (nového) občanského zákoníku a z něho vyplývající povinnosti přizpůsobit dokumenty a smlouvy nové právní úpravě.

» Realitní činnost:

 • Poradce provádí poradenskou činnost v oblasti realitního trhu, a to nejen v rámci nákupů, prodeje a pronájmu, ale i včetně zajištění odhadu nemovitostí - oceňování nemovitostí ("znalecký posudek"), a dále i v rámci správy a údržby nemovitostí a zajištění ostrahy majetku.

» Pracovněprávní problematika:

 • Poradce pomáháme řešit vztahy plynoucí z pracovního poměru, provádíme konzultace pracovních smluv, řeší ukončení pracovního poměru, jakož i odpovědnost za škodu v pracovně – právních vztazích a přípravu vnitřních předpisů zaměstnavatele. Dále provádí školení zaměstnanců. 

»  Mediační a rozhodčí činnost: 

 • řešení sporu mimosoudní cestou;
 • nezávislý mediátor a rozhodce "ad hoc".

"Rozhodčí řízení" před poradcem (rozhodcem), je řízení mezi spornými stranami (podnikateli), které končí i bez vydání rozhodnutí, ale zpravidla je ukončeno vydáním rozhodčího nálezu. Rozhodnutí rozhodčího řízení (tzv. "arbitráže") jsou autoritativní a závazná, pro všechny zúčastněné strany. Rozhodce jedná především JEDNOINSTANČNĚ.

Podstatou řízení před rozhodcem je dohoda smluvních stran (podnikatelů) o tom, že jejich případný spor bude řešen právě formou rozhodčího řízení před přesně stanoveným (určeným) rozhodcem "ad hoc". Taková dohoda se nazývá rozhodčí smlouva, a pokud je součástí hlavní smlouvy, označuje se jako rozhodčí doložka. Smluvní strany mohou svěřit svůj spor rozhodci, resp. do rozhodčího řízení, až po vzniku sporu, a to uzavřením samostatné (další) smlouvy např. "uznání závazku s rozhodčí doložkou". V obou případech půjde o platnou rozhodčí smlouvu (doložku) jen tehdy, bude-li uzavřena písemně. 

Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodčí nález - rozhodnutí, které má účinky pravomocného rozsudku, a je tak řádným exekučním titulem (dle § 40 odst. 1 písm. c/ zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů), tj. rozhodčí nález nabývá dnem doručení sporným stranám účinku pravomocného soudního rozhodnutí. Rozhodčí řízení jsou zpravidla neveřejná (oproti řízení soudnímu), což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady, jeho největší výhodou (je zde zaručena i ochrana obchodního tajemství). 

Veškerá dokazování v rozhodčím řízení zpravidla probíhají na základě předložených důkazů - listin (většinou neuhrazených daňových dokladů - faktur na základě uzavřené smlouvy nebo objednávky), a to mezi podnikateli, kde není sporné dokazování. Zde se většinou napravuje porušená zásada "pacta sunt servanda". Nesporná rozhodčí řízení mezi podnikateli jsou efektivnější a levnější, než zdlouhavá, veřejná soudní řízení a jsou pravomocně ukončena do 45 dnů od podání žalobního návrhu. 

Právní služby poradce

"Poradce poskytuje právní služby v souladu s ust. § 2 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů." 

Za poskytování právních služeb se považuje mimo jiné:

 • udělování právních porad; 
 • sepisování a korekce listin a obecných smluv;
 • sepisování a korekce žalob, stížností, odvolání a dalších písemných podkladů;
 • zpracování právních rozborů obecných smluv a listin;
 • vedení právní agendy společnosti;
 • další formy běžné právní pomoci.

Poradce poskytuje služby ve všech oblastech práva, které zahrnují především právo občanské, korporátní, stavební a správní právo. Poradce zajistí profesionální služby, zastupování fyzických a právnických osob před orgány veřejné moci - soudními, správními a jinými úřady (zpravidla správními orgány). Poradce nabízí profesionální a individuální přístup ke každému klientovi, nabízí spolehlivost, diskrétnost, kreativitu, rychlost a efektivnost. S ohledem na odborné zkušenosti a vysokou úroveň znalostí nabízí poradce služby splňující přísná měřítka při zachování cenové dostupnosti.

Pokud je to z povahy věci nutné a nezbytné, jsou poskytovány služby spolupracujícími odborníky z řad advokátů a z řad dalších odborných oborů (exekuční řízení, daňové a účetní poradenství, patentové právo, ochranné známky apod.).

Cena za tyto služby se odvíjí podle náročnosti úkonu a typu požadovaného dokumentu. Orientačně se ceny pohybují za online vytvoření smluv a dokumentů od 2.000 do 5.000,-Kč. Cenu či způsob stanovení ceny (výpočet), Vám vždy zašle poradce dopředu a Vy jí odsouhlasíte, teprve po jejím odsouhlasení Vám dokumenty poradce vypracuje.

Poradci přísluší obecně odměna za poskytování služeb dle smluvního ujednání. Není-li mezi poradcem a klientem stanoven výpočet či dohodnuto jinak, určuje se výše odměny za služby obdobně, jak je uvedeno v příslušném ustanovení o mimosmluvní odměnu zakotvené ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměně advokátů a náhradách advokátů za poskytnutí právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, a to již za každou započatou hodinu. Poradce neposkytuje služby bezplatně, každá konzultace je za úplatu.

Kalkulačka - advokátní tarif

Ostatní informace, ostatní oprávnění 

Poradce realizuje poradenství dále i v oblastech jiné podnikatelské činnosti, dle vydaných živnostenských oprávnění (odborných znalostí) k podnikatelské činnosti, a to např.:
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
 • Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a obchodní závod dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.
 • Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.
 • Ostraha majetku a osob.
 • Zprostředkování obchodu a služeb.
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí.

Poradce může svou ostatní činnost (i zde přímo neuvedenou) realizovat na základě živnostenských oprávnění (koncesí) vydaných k IČO: 69608946 a dle souhlasu podle zvláštního právního předpisu. Úřad příslušný podle ust. § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Magistrát města Brna.   

Poradce je zkušený korporátní právník s dlouholetou praxí ve státní správě a soukromém sektoru, který dále spolupracuje i se zavedenými a renomovanými advokátními kancelářemi a veřejnými institucemi (univerzitami). Sám poradce se stále vzdělává a odborně rozvíjí. 

Vzhledem k tomu, že cílem poradce je poskytovat své služby na vysoké odborné a profesionální úrovni, neustále se vzdělává (postgraduální studium) a sleduje nejnovější judikaturu či odborné publikace, a to tak, aby vždy při řešení každého případu mohl zohlednit aktuální vývoj v dané oblasti.
Úřední deska, užitečné odkazy

Užitečné odkazy:

    1.    VZOR - kalkulačka - advokátní tarif.   
    2.    Kalkulačka nabytí právní moci.
    3.    Sbírka zákonů a mezinárodních smluv.
    4.    Vyhledávání v nálezech a usneseních Ústavního soudu.
    5.    Nejvyšší správní soud.    
    6.    Vyhledávání v Obchodním rejstříku, evidence soudních znalců atd.
    7.    Vyhledávání v živnostenském rejstříku.
    8.    Portál veřejné správy ČR.
    9.    MMR ČR - územní plánování a stavební řád.

Úřední deska rozhodce:

V případě nemožnosti doručení písemností se doručuje obdobně dle ust. § 50l zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

Ev. číslo

Název dokumentu 

Vyvěšeno

Sejmuto