odborná školení a poradenské služby
odhady, posudky a audity

Co nabízím

Klientům nabízím především odborná školení a poradenské služby, vyhotovuji odhady, posudky a audity daného případu, a to především z realitního, korporátního a stavebního odvětví. Mojí snahou je dosáhnout profesionálního a efektivního vysvětlení a objasnění dané problematiky, a to i s ohledem na poslední aktuální vývoj a rozhodovací praxi v daném odvětví.

Rozhodčí a mediační činnost

  • je řešení sporu mimosoudní cestou ("ADR");
  • poradce může být určený "ad hoc" rozhodce podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodčí řízení (arbitráž) před ustanoveným rozhodcem, je mimosoudní řízení sporné otázky mezi účastníky sporu (podnikateli), které končí úspěšným smírem (dohodou), anebo je ukončeno vydáním závazného a konečného rozhodčího nálezu. Rozhodnutí vydané v rozhodčím řízení jsou autoritativní a pro účastníky řízení závazná. Jako rozhodce rozhoduji Jednoinstančně.

Realitní činnost

Provádím také realitní zprostředkování podle zák. č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů. Pro své klienty provádím realitní činnost a současně zajišťuji i odhady nemovitosti – oceňování nemovitostí (např. posudek na cenu obvyklou, tržní). V rámci správy a údržby nemovitostí zajišťuji i zabezpečení a ostrahu nemovitého majetku, podle příslušné koncese.

Právní poradenství

Poradce nenabízí a neposkytuje právní poradenství (právní služby). Poradce může poskytovat právní služby jen podle § 2 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud poradce tuto činnost není schopen či oprávněn vykonávat sám, jsou tyto služby poskytovány jen advokáty, které může poradce doporučit. Poradce není advokát (člen ČAK).

Ostatní oprávnění

Jako poradce realizuji pro své klienty další služby, podle vydaných živnostenských oprávnění a koncesí k podnikatelské činnosti (IČO: 69608946), a to např.:

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.
  • Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - obchodní závod, podle zákona č. 151/1997 Sb.
  • Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách.
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.
  • Ostraha majetku a osob.
  • Zprostředkování obchodu a služeb.
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí.